Onder algehele anesthesie of narcose behandeld worden bij de tandarts

Onder algehele anesthesie of narcose behandeld worden bij de tandarts


Het woord anesthesie kan herleid worden naar het oude Grieks en betekent letterlijk vertaald “niets voelen”. Het is de wetenschap die zich bezighoudt met het niet laten voelen van “chirurgische prikkels” aan patiënten die chirurgische prikkels toegediend krijgen.

Anesthesie kan lokaal/regionaal of algeheel toegepast worden. Bij een lokale/regionale techniek wordt een lokaal anestheticum in het weefsel geïnfiltreerd of in de buurt van een of meerdere zenuwen die een bepaalde regio van het lichaam verzorgen. Bij algehele anesthesie of narcose wordt de patiënt volledig buiten bewustzijn gemaakt door het verdoven van de hersenen door toedienen van intraveneuze anesthetica of dampanesthetica via de longen. Met uitzondering van lokale anesthesie vallen alle vormen van anesthesie onder het domein en verantwoordelijkheid van de anesthesioloog.

Het toedienen van anesthetica door niet opgeleide personen zonder beschikking over de juiste kennis, apparatuur en/of hulpmiddelen kan levensgevaarlijk zijn – denk bijvoorbeeld aan Michael Jackson die thuis anesthetica toegediend kreeg van een cardioloog – maar onder de leiding van een anesthesioloog met de juiste apparatuur en spullen is het toedienen van narcose zeer veilig en niet schadelijk. Narcose gerelateerde risico’s liggen in die orde van grootte dat het gevaarlijker is om met de auto naar de kliniek toe te rijden dan het ondergaan van narcose in de kliniek. Sommige mensen kunnen wel kortdurend iets vergeetachtiger zijn dan normaal. Dit is, als het al optreedt, altijd kort en voorbijgaand van aard.

Binnen de verschillende specialismen van de gezondheidszorg is de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) bij uitstek de vakvereniging die haar domein het meest heeft geprotocolleerd en voorzien van richtlijnen. De werkwijze wordt vergeleken met de luchtvaart, waar ook alles zo veel mogelijk volgens vaste patronen wordt uitgevoerd om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Er zijn dus vrij strenge richtlijnen waar elke anesthesioloog en anesthesiepraktijk aan dient te voldoen, met name ook in de setting buiten het ziekenhuis. Alle richtlijnen en standpunten zijn makkelijk op te zoeken op de website van de NVA: www.anesthesiologie.nl.                                                                                   

U wilt binnenkort misschien een behandeling onder laten uitvoeren. Hierbij willen wij u nuttige informatie geven over de narcose, mocht u de behandeling willen voortzetten.

Planning van de behandeling:

  • Van de planningsafdeling zult u de datum van de behandeling doorkrijgen. De exacte tijd wordt 1 a 2 dagen van tevoren telefonisch aan u medegedeeld. U wordt verzocht om minimaal 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Voorbereidingen thuis voor de narcose:

Op de dag van de behandeling gelden voor de narcose de volgende regels:

  • Behandeling voor 12.00u: dan mag u niet meer eten na 00.00u de avond tevoren.
  • Behandeling na 12.00u: dan mag u om 06.00u in de ochtend 1 beschuitje eten.
  • Tot 2 uur voor de operatie mag u alleen water of thee (zonder melk) drinken. Dus de overige dranken zoals koffie, melk of frisdranken mogen niet worden genuttigd.

Wilt u patiënt worden bij onze praktijk? U bent van harte welkom.